sekretariat@instytutgent.be 0486 34 25 34 w sobotę od 9.00 do 13.00 - 0479 76 18 07 Numer konta: BE30 7360 6691 5011

Adres szkoły: Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Gent

Statut

Instituut voor de Taal en Poolse Cultuur

ter herdenking van de Poolse Piloten in Gent VZW

Titel 1 – De vereniging

Artikel 1 – De rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna ‘vzw’ genaamd) op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1921, zoals onder meer gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002, de Wet van 16 januari 2003 en de Programmawetten van 22 december 2003 en 9 juli 2004 (hierna genoemd “V&S-wet”).

Artikel 2 – Naam

1 – De vzw draagt de naam: Instytut Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie /Instituut voor de Taal en Poolse Cultuur ter herdenking van de Poolse Piloten in Gent
2 – Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vereniging, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘vereniging zonder winstoogmerk’ of door de afkorting ‘vzw’, met nauwkeurige aanwijzing van de zetel.

Artikel 3 – Zetel

De zetel is gevestigd te Maaltemeers 75, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), gelegen in het gerechtelijk arrondissement Oost Vlaanderen

Artikel 4 – Doeleinden en activiteiten

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het inrichten en bevorderen van taalonderwijs en Poolse cultuur; begeleden op gebied van Poolse cultuur en de zuivere betekenis van het woord; verspreiding van het leren van vreemde talen;organisatie van allerlei activiteiten verbonden met de Poolse traditie en gewoontes waarbij zowel de Poolse en Belgische bevolking betrokken worden; organisatie van de activiteiten die tot doel hebben om gebeurtenissen uit de Poolse geschiedenis te herdenken, hulp aan Poolse gezinnen in het proces van hun gewenning aan Belgische realiteit.
Hiertoe streeft zij de schoolse, sociale en culturele vorming na met eigen pedagogische methode.
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van voormelde ideële niet-winstgevende doelstellingen, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstellingen.

Artikel 5 – Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Titel 2 – Lidmaatschap

Artikel 6 – Leden

De vereniging telt enkel werkende leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar het minimum leden is drie. De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.

Artikel 7 – Voorwaarden tot toetreding

Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van het Bestuursorgaan.
Nieuwe leden richten hun kandidaatstelling schriftelijk aan de voorzitter van het Bestuursorgaan.

Artikel 8 – Ontslag

Op elk ogenblik kan een lid zich terugtrekken uit de vereniging door zijn ontslag schriftelijk in te dienen bij de voorzitter van het Bestuursorgaan. Het ontslag wordt per gewone post of via mail bezorgd. Het ontslag wordt effectief een maand na ontvangst van het schrijven.

Artikel 9 – Uitsluiting

De uitsluiting van de leden geschiedt op de wijze bepaald door artikel 12 van de wet van 27 juni 1921.
Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vzw, kan dat lid op voorstel van het bestuur of op verzoek van minstens een vijfde van alle leden worden uitgesloten door een bijzonder besluit van de algemene vergadering waarop minstens de helft van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en waarbij voor de beslissing een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist is.
Zo kan onder meer worden uitgesloten, ieder lid waarvan de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, gedragingen in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel van de vereniging of een aanslag betekenen op de goede naam van de vereniging. De algemene vergadering beoordeelt de feiten na belanghebbende te hebben gehoord en beslist zonder beroep.
Verliezen automatisch het lidmaatschap van de vereniging, zij die ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling hun burgerlijke en politieke rechten verloren hebben.

Artikel 10 – Rechten en plichten

De leden nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich en staan niet borg met hun eigen goederen voor de schulden van de vereniging.
Alle leden, ook de uitgetreden of de uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers, hebben geen deel in het vermogen van de vereniging. Evenmin hebben zij het recht om de door henzelf of hun rechtsvoorgangers gedane inbrengen of gestorte gelden terug te vorderen.

Artikel 11 – Bijdragen en Middelen

De leden zijn tot geen bijdrage verplicht.
De bron van inkomsten van de vereniging is:
– de inschrijvingsgelden van de leerlingen voor het schooljaar
– de opbrengsten van schoolfeesten of dergelijke
– dotaties, subsidies of schenkingen

Titel 3 – Algemene vergadering

Artikel 12 – Bevoegdheid

De algemene vergadering is bevoegd voor:
• het wijzigen van de statuten;
• de verplaatsing van de maatschappelijke zetel;
• het benoemen en afzetten van de bestuurders;

• de kwijting aan de bestuurders voor het afgelopen boekjaar;
• het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen;
• de aanstelling van twee rekeningtoezichter;
• het ontslag en de benoeming van bestuurders;
• het ontbinden van de vereniging;
• het uitsluiten van leden van de vereniging;
• het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vennootschap;

Art. 13 – Vergaderingen

1 – Er moet ten minste elk jaar één gewone algemene vergadering gehouden worden na het afsluiten van het boekjaar. In elk geval dient ze plaats te vinden binnen de zes maanden na sluiting van het oekjaar.
2 – Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer een vijfde van de leden daarom vraagt.
3 – Oproepingen kunnen alleen geldig gedaan worden door de voorzitter van het Bestuursorgaan, door minimum twee bestuurders. Zij worden via de gewone post of via mail verstuurd ten laatste acht dagen vóór de vergadering. De oproeping vermeldt dag, uur en plaats van de vergadering, en bevat de agenda.

Artikel 14 – Quorum en stemming

1 – Met uitzondering van de gevallen voorzien in de artikelen 8, 12 en 20 van de vzw-wet, is de vergadering geldig samengesteld en worden beslissingen genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend.
2 – Alle leden hebben stemrecht. Elk lid mag zich laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde. De volmacht moet schriftelijk zijn. Niemand mag over meer dan één volmacht beschikken.

Artikel 15 – Verslag

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en in een apart register bewaard. Dat register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging. Een uittreksel met de beslissingen van de vergadering kan bezorgd worden aan elke derde die zijn wettig belang aantoont.

Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 16 – Samenstelling Bestuursorgaan

1 – De vereniging wordt bestuurd door een Bestuursorgaan, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet leden van de vereniging. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. Het mandaat van de bestuurders kan ten allen tijde door de algemene vergadering worden beëindigd. De bestuurder wordt voorafgaandelijk door de algemene vergadering gehoord.
2 – De bestuurders worden benoemd voor een termijn van 10 jaar. Bestuurders zijn herbenoembaar. Wanneer om een of andere reden een bestuurder wegvalt, wordt voor de resterende duur van zijn mandaat een nieuwe bestuurder benoemd. Uittredende bestuurders blijven ook na het verstrijken van hun mandaat in dienst, totdat in hun vervanging is voorzien.
3 – De bestuurders oefenen hun mandaat ten kosteloze titel uit. De kosten die zij maken in het kader van de uitoefening van het bestuursmandaat worden vergoed.

Artikel 17 – Bestuursorgaan: vergaderingen, beraadslagingen en beslissingen

1 – Het Bestuursorgaan vergadert minimum vier keer per jaar. De vergadering wordt bijeen geroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De oproepingsbrief vermeldt de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en kan via gewone post of elektronisch verstuurd worden.
2 – Het Bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de meerderheid van de leden aanwezig is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
4 – Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt door de voorzitter ondertekend en in een apart register bewaard. Uittreksels van het verslag worden geldig ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Art. 18 – Bevoegdheid

1 – Het Bestuursorgaan heeft alle macht voor het beheer van de vzw die hem door de wet en de statuten verleend worden. Zij kan alle daden stellen om de doelstelling van de vereniging te verwezenlijken.
2 – Het Bestuursorgaan is gemachtigd alle daden van dagelijks beheer te laten vervullen door een beheerder of door een derde persoon, al dan niet lid, die door het Bestuursorgaan wordt aangesteld.

Artikel 19 – Dagelijks bestuur

1 – Het Bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vereniging opdragen aan een of meer personen, het dagelijks bestuur genoemd.
2 – Het dagelijks bestuur veronderstelt alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vzw te verzekeren en die, wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van het Bestuursorgaan niet vereisen of niet wenselijk maken.

Titel 5 – Begrotingen en rekeningen

Art. 20 – Boekjaar, begrotingen en rekeningen

Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar. Het Bestuursorgaan legt de rekeningen van het voorgaande jaar en de begroting van het lopende jaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.

Titel 6 – Ontbinding en vereffening

Art. 21 –

Behoudens de gevallen van rechterlijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan tot de ontbinding slechts worden besloten door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 20 en volgende, van de wet van 27 juni 1921. In het ontbindingsbesluit worden tevens één of meer vereffenaars aangeduid.

Art. 22 –

1 – In geval van ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na verrekening der schulden en het aanzuiveren der lasten, overgedragen aan een werk met een gelijkaardig doel als dat van de vereniging, aan te duiden door de algemene vergadering.

2 – Bij het bepalen van de bestemming moeten de vereffenaars en de algemene vergadering rekening houden met het doel van de onderhavige vereniging en met de in artikel 4, § 1 en § 2 bedoelde beginselen en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen. In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan leden of oud-leden, tenzij het zou gaan om verenigingen met een doel
gelijkaardig aan dat van de ontbonden vereniging; ook dan moeten de goederen bestemd blijven voor een doel als dat van de ontbonden vereniging.

Art. 23 – Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is de wetgeving op de vzw’s van toepassing.

Aldus aangenomen met eenparigheid van stemmen op de stichtingsvergadering gehouden te Gent op 2 december 2019 en ondertekend in evenveel exemplaren als er stichtende leden zijn.

Voorzitter: Eliza Reis-Kawka
Vice-voorzitter: Anna Czechowicz
Secretaris: Isabelle Mrozowski
Penningmeester: Sylwia Sadowska