sekretariat@instytutgent.be 0486 34 25 34 w sobotę od 9.00 do 13.00 - 0479 76 18 07 Numer konta: BE30 7360 6691 5011

Adres szkoły: Kortrijksesteenweg 1025, 9051 Gent

Akty prawne

REGULAMIN INSTYTUTU JĘZYKA I KULTURY POLSKIEJ W GANDAWIE

1. Uczęszczanie do Instytutu Języka i Kultury Polskiej im. Polskich Lotników w Gandawie
jest dobrowolne.
2. Uczniem Instytutu może być każde dziecko od 3 do 18 lat.
3. Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty od godz. 9.30 do 13.00.

PRAWA UCZNIA

Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.
2. Każdy uczeń ma prawo:
a) uczestnictwa w życiu Instytutu
b) uzyskania wyczerpujących wyjaśnień i porad w razie napotkania trudności w rozumieniu lub opanowaniu materiału
c) sprawiedliwej, obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz zachowania
d) wyrażania własnej opinii z poszanowaniem opinii innych

OBOWIĄZKI UCZNIA

1. Rzetelne przygotowywanie się do lekcji
2. Dbałość o dobre imię Instytutu oraz poszanowanie jego mienia
3. Przestrzeganie porządku, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych kolegów
4. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego w Instytucie i poza nim
5. Reprezentowanie Szkoły w turniejach i konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych wszelkiego szczebla

NAGRODY

1. Uczeń może być nagrodzony za:
a) osiąganie bardzo wysokich wyników w nauce oraz wzorowe zachowanie
b) reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych
c) szczególnie pozytywne wyróżnianie się na tle społeczności szkolnej
d) wzorową frekwencję
2. Uczeń może być nagrodzony między innymi w następujący sposób:
a) ustna pochwała wychowawcy lub dyrektora w obecności klasy lub szkoły
b) list pochwalny do rodziców
c) nagroda rzeczowa w postaci książki, programu komputerowego itp.

ZACHOWANIE NA TERENIE SZKOŁY

1. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby nieupoważnione i postronne
2. Uczniowie przychodzą do szkoły punktualnie
3. Po rozpoczęciu lekcji rodzice lub opiekunowie nie mogą przebywać w sali lekcyjnej
4. Uczeń jest zobowiązany do pozostawienia pomieszczeń, w których przebywa w należytym porządku. Ma obowiązek zgłaszać nauczycielowi każde uszkodzenie.
5. W czasie trwania lekcji na korytarzu obowiązuje cisza.
6. Podczas lekcji uczniowie nie jedzą, nie piją i nie żują gumy. Na ławce trzymają tylko rzeczy będące pomocami do danej lekcji.
7. Uczniowie zachowują prawidłową postawę podczas siedzenia w ławce. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, chodzenia po klasie, siadania na ławkach.
8. Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela.
9. Po skończonej lekcji uczniowie zobowiązani są pozostawić porządek w klasie.
10. Uczniowie nie mogą bez zgody nauczyciela opuszczać sali lekcyjnej.
11. Uczniowie nie mogą w trakcie zajęć i w czasie przerw opuszczać samodzielnie budynku szkolnego, w trakcie przerw uczniowie mogą przebywać na zewnątrz wyłącznie pod opieką nauczyciela.
12. Uczniowie nie mogą na terenie szkoły korzystać z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń elektronicznych zarówno na lekcjach jak i na przerwach.
13. W pilnych sprawach rodzic lub opiekun prawny może skontaktować się z sekretariatem
14. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za drogie przedmioty przyniesione przez dziecko do szkoły.
15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzone ubrania w trakcie zajęć artystycznych.
16. Podczas przerw nie wolno:
a) biegać po korytarzu i po schodach
b) grać w piłkę na korytarzach
c) siadać na grzejnikach, schodach i parapetach
17. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń nauczyciela lub pracownika szkoły, który zwrócił im uwagę

ZASADY OPUSZCZANIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIÓW

1. Zakazuje się uczniom do 12 roku życia samodzielnego opuszczania szkoły zarówno w trakcie lekcji, jak i po ich zakończeniu.
2. Uczeń może opuścić szkołę tylko pod opieką rodzica, opiekuna lub osoby upoważnionej.
3. Rodzice lub opiekunowie mogą udzielić osobie trzeciej pisemnego upoważnienia do odebrania dziecka ze szkoły.
4. Uczniowie najstarszej klasy mogą samodzielnie wracać ze szkoły do domu, ale uczeń musi posiadać upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych. Powyższa zgoda może mieć charakter ciągły (np. na dany rok szkolny) lub doraźny (np. zgoda na opuszczenie szkoły danego dnia).
5. Wszyscy uczniowie oczekują na przybycie rodzica lub osoby do tego uprawnionej pod opieką nauczyciela.

DOBRE MANIERY UCZNIÓW

1. Uczeń pozdrawia wszystkich pracowników szkoły słowami „dzień dobry”, wychodząc mówi „do widzenia”.
2. Uczeń regularnie stosuje zwroty grzecznościowe „proszę, dziękuję, przepraszam”.
3. Uczeń rozmawiając z dorosłymi stoi, nie trzymaj rąk w kieszeniach i nie żuje gumy.
4. Jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.
5. Uczeń jest życzliwy, uprzejmy i pomocny wobec wszystkich nauczycieli i szkolnych kolegów.
6. Uczeń nie obraża innych, nie używa niegrzecznych zwrotów ani wulgarnych wyrazów.

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o współczesnej
Polsce, a także tworzenia materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

Przetwarzanie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)